232.jpg

Historikk

Fra ungdommelig overmot til profesjonell kulturformidling. Et tilbakeblikk på historien til Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum og Lillestrøm Kultursenter.

Innledning
I 1987 var det kaldere inne i Lillestrøm Kinoteater enn ute og da lerretet datt ned under en kinoforestilling ble Lillestrøm Kinoteater stengt av eieren Skedsmo Kommune.

Det ble gjort forsøk på å gjenåpne Lillestrøm Kinoteater basert på dugnadsarbeide utført av lag og foreninger under ledelse av Skedsmo Musikkråd. Dette forsøket strandet.

Imidlertid – ideen var sådd og styret i Lillestrøm Musikkorps satte i gang.

Man tok kontakt med daværende formann i Romerike Krets av Norges Musikkorps Forbund, Arne Sømhovd, som hadde gode kontakter innen investormiljø.

Advokat Egil Fredum kjøpte Lillestrøm Kinoteater for kr. 2,5 mill av Skedsmo Kommune. Skedsmo Kommune stilte pengene til disposisjon for renovering av Lillestrøm Kinoteater.

Arne Sømhovd hadde gode kontakter i entreprenørbransjen som tente på ideen om å sette i stand huset gjennom et samarbeid mellom foreningslivet og næringsliv.

En juridisk enhet som skulle forestå renovering og fremtidig drift var nødvendig og 17. april 1991 var det stiftelsesmøte for Stiftelsen Lillestrøm Kulturforum. Lars Otto Ullereng møte på vegne av Lillestrøm Musikkorps og med en grunnkapital fra Lillestrøm Musikkorps på kr. 200 000 var stiftelsen et faktum.

Stiftelsens første styre besto av:
Arne Sømhovd Styreformann
Erik Myhrer Styremedlem
Bjarne Sivertsen Styremedlem
Lars Otto Ullereng Styremedlem
Jan Harald Dammen Styremedlem

Stiftelsen var en realitet og hva skjedde så?

1991
Full fokus på renovering. Reåpning ved Åse Klevland 30. august 1991 under navnet Kultursenteret Lillestrøm Kinoteater.Stein Eriksson ansettes som driftssjef.

1992
Økonomi og drift preget styrets arbeid.
Stiftelsen kjøper Lillestrøm Kinoteater av Egil Fredum med ekstern finansiering fra Lillestrømbanken. Stiftelsens grunnkapital økes med kr. 100 000, ved gave fra Lillestrøm Skolekorps og Skedsmo Musikkråd med kr. 50 000 hver.

1993
Lars Otto Ullereng engasjeres som daglig leder med 4 dagers uke etter avtale med daværende arbeidsgiver.
I løpet av april og mai måned blir det klart at stiftelsen ikke har økonomisk ryggrad til å bære eierskap og drift. Man kommer til en foreløpig ordning med Lillestrømbanken og Skedsmo Kommune ut året.
Guro Hovind ansettes som sekretær. Staben teller nå tre personer.
Arbeidet med å klassifisere Lillestrøm Kultursenter som regionalt kulturbygg starter opp.

1994
Man sliter med økonomi – styret vurderer nedleggelse.
Forhandlinger med Skedsmo kommune innledes.
I november 1994 får Lillestrøm Kultursenter status som regionalt kulturbygg. Dette gir investeringsmuligheter. Videre forhandler man med Skedsmo kommune om overtagelse av bygningen og en driftsavtale mellom stiftelsen og Skedsmo kommune.

1995
Lars Otto Ullereng ansettes som daglig leder i full stilling.
Skedsmo Kommune kjøper bygningen og overtar gjeldsforpliktelsene knyttet til denne.
Det inngås en 10-årig driftsavtale mellom Skedsmo Kommune og stiftelsen.
Romerikskonsertene ser dagens lys og er en suksess.

1996
Utvidet samarbeid med AL Gamle Lillestrøm med hensyn på daglig drift.

1997
Bygdekinoen har premierevisning 17. april.
Samarbeidsavtale med Lillestrøm Arbeidersamfund om drift av dette lokalet.

1998
Romerikskonsertene utvides, med konserter i kirken og på Martins.
”Jungelboken” – den første familieforestilling på Lillestrøm kultursenter sees av 7 200 mennesker.
De første tanker rundt en utvidelse av Lillestrøm kultursenter behandles i styret.
Årsregnskapet viste et årsunderskudd på kr. 250 000 og dette dekket Skedsmo Kommune opp med en ekstraordinær bevilgning. For øvrig eneste gang dette har skjedd.

1999
Arne Sømhovd gir seg som styreformann i stiftelsen etter 8 år. Erik Myhrervelges til ny styreformann.
Gjennom hele året forhandles det med Skedsmo Kommune om ny driftsavtale og denne signeres på slutten av året.
På et idemøte 2. september beslutter styret i stiftelsen å bevilge kr. 10 000 til skisser av et nytt kulturhus. 9. september ble de presentert. Prosessen mot et nytt kultursenter var i gang.
Årets familieforestilling var ”Aladdin”.

2000
Første år i et nytt årtusen. Det diskuteres å sette i gang en venneforening og en større teatersatsing står også på programmet. Styrking av egenkapitalen står også på programmet.
Billetter til arrangementer på Lillestrøm kultursenter kan nå kjøpes gjennom Køhns Libris.
Bjørn Birch tilbys et engasjement i 50 % stilling som produsent/teatersjef.
Det jobbes med utviklingen av et nytt kultursenter.
Årets familieforestilling var ”Peter Pan”.

2001
Lillestrøm Kultursenter er sprengt og man jobber med alternativer for de korpsene som øver på senteret. Det er ikke lenger plass til disse.
Stiftelsen er aktivt med i arbeidet med etablering av ”Akershus teater”.
I september får stiftelsen bygningen Lillestrøm Arbeidersamfund i gave fra foreningen med samme navn.
Korpsøvelsene flyttes til Vigernes skole i påvente av en utvidelse av kultursenteret.
Prosessen med nytt kultursenter går fremover og stiftelsen er aktivt med.
Kvartalet hvor Lillestrøm Arbeidersamfund ligger er under regulering.
Norgespremiere med Sven Nordin i ”Hulemannen”.
Årets familieforestilling var ”Dalmatinerne”.

2002
Det jobbes kontinuerlig med nytt kultursenter og utvikling av eiendommen Lillestrøm Arbeidersamfund. Eier av resten av kvartalet ønsker stiftelsens bygning lagt til Storgt. Stiftelsen er positiv til dette – Skedsmo Kommune sier nei.
Stiftelsen stifter 2 aksjeselskaper, Lillestrøm kultursenter AS, som skal være utbygger og Lillestrøm kulturproduksjon AS som skal stå som produsent av større profesjonelle produksjoner. Samtidig kjøpes Saga Mat AS for å stå for drift av kafé på kultursenteret.
Årets familieforestilling var ”Scrooge”.

2003
Utviklingsprosjektet ”Nye Lillestrøm Kultursenter” sliter på stiftelsen, både økonomisk og med hensyn på de ansatte. Prosjektet beveger seg sakte fremover.
Stiftelsen og Skedsmo Kommune enes om å flytte bygningen Lillestrøm Arbeidersamfund bak rådhuset, langs elvebredden.
Årets familieforestilling var ”Oliver”.

2004
Virksomhetsplan for nytt hus, kommunikasjonsstrategi og ny visuell profil var viktige arbeidsoppgaver.
Styret vedtar å bli med på stiftelsen av Akershus Teater med kr. 50 000.
24. mars flyttes Lillestrøm Arbeidersamfund fra Voldgata til Sagparken.
Utviklingsprosjektet ”Nye Lillestrøm Kultursenter” sliter på stiftelsen, både økonomisk og med hensyn på de ansatte, men i september starter bygging av bygg 1 i nye Lillestrøm kultursenter
I oktober åpnes et nyrestaurert Lillestrøm Arbeidersamfund, nå under navnet Samfundet.
Årets familieforestilling var ”Skatten på Sjørøverøya”.

2005
Stiftelsens grunnkapital økes til kr. 1 700 000 ved at Samfundet tas inn i regnskapet.
Kultursenteret holder steng fra påske til midten av oktober. Store deler av vår stab leies ut til ØIE og utbyggingsprosjektet. Grunnstein legges ned 19. oktober. Stiftelsen er ikke lenger på eiersiden i eiendomsselskapet som står for byggingen av Lillestrøm Kultursenter.
Årets familieforestilling var ”Jakten på Juleskurken”.

2006
Styret beslutter å sette opp Les Miserables som den første store produksjon i et nytt hus.
Bygg 1 i nytt kultursenter åpnes11. mars med stor festforestilling.
Bygg 2 i nytt kultursenter åpnes 9. september – nøyaktig 7 år etter stiftelsen presenterte de første skissene.
Stiftelsen har nå 13 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 15 årsverk utføres.
170 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter fra åpningen og ut året.
Årets familieforestilling var ”Trollmannen fra Oz” i regi av Skedsmo Amatørteater.

2007
Les Miserables settes opp og har premiere 20. januar. Over 23 000 så oppsetningen som fikk strålende kritikker. Ingen økonomisk suksess, men du verden for en kunstnerisk suksess.
Stiftelsen har nå 15 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 16,5 årsverk utføres.
243 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Det produseres sendinger for TV på huset, deriblant ”Dansefeber” for TV Norge, ”Sangstjerner” for TV3 og mellomrunden av ”Idol” for TV2. Årets juleshow settes opp med Yngvar Numme, Tor Erik Gunstrøm og Bjelleklang.
Årets familieforestilling var et gjensyn med ”Juleskurken”.

2008
Lillestrøm Kultursenter Servering AS legger ned driften og stiftelsens aksjer i dette selskapet avhendes. Drift av serveringsvirksomheten er nå på andre hender og stiftelsen har ingen eierinteresser i dette. Et samarbeidsprosjekt med Folkets Hus på Strømmen settes i gang med Pål Gløtta som prosjektleder. Målet for prosjektet er å skape liv i og rundt Folkets Hus og alt tyder på at man har lykkes med dette. Styret og daglig leder bruker mye tid på å bedre de rammevilkår man skal drive Lillestrøm Kultursenter etter og får til dels gjennomslag for at Skedsmo kommune skal og må yte kulturfaglig tilskudd.
Stiftelsen har nå 17 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres.
234 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er ”Lattergalla”, med flere av landets ledende komikere.
Årets familieforestilling var ”Annie”, med proffer og lokale talenter under kyndig regi av Bjørn Birch.

2009
Året preges av finanskrise. Stiftelsen opplever sterk nedgang i utleie av lokaler til TV-produksjoner og events til næringslivet. Man merker også at næringslivet bruker mindre penger på billettpakker og sosiale arrangementer. Styret og daglig leder bruker mye tid på å bedre de rammevilkår man skal drive Lillestrøm Kultursenter etter. Videre jobbes det tett med Skedsmo kommune med hensyn på samarbeid rundt drift av de gamle hus i Kirkegata 10 og 12, samt Brogata 2. Byggearbeidene rundt Samfundet pågår hele året og driften av Samfundet preges av dette. Vår deltagelse i prosjektet rundt Folkets Hus på Strømmen avsluttes og et godt prosjekt gir et fungerende kulturtilbud lokalt på Strømmen.
Stiftelsen har nå 17 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres.
Det registreres 221 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er igjen ”Lattergalla”, med flere av landets ledende komikere.
Årets familieforestilling var ”High School Musical”, med proffer og lokale talenter under kyndig regi av Bjørn Birch. Forestillingen var første store forestilling Lillestrøm kultursenter har kjøpt fra Akershus teater. En kunstnerisk suksess og gode kritikker i Aftenposten.

2010
Året preges av at det fortsatt er finanskrise. Næringslivet bruker fortsatt mindre penger på billettpakker og sosiale arrangementer. Det lokale kulturliv bruker Lillestrøm kultursenter i stort omfang og således er hovedtanken bak kultursenteret oppfylt. Styret og daglig leder bruker mye tid på å bedre de rammevilkår man skal drive Lillestrøm Kultursenter etter og i løpet av året oppnås enighet om bedre driftsavtaler med Skedsmo kommune og Lillestrøm Kulturbygg AS, både for kulturfaglig drift og teknisk drift. Byggearbeidene rundt Samfundet pågår hele året og driften av Samfundet preges av dette.
Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres.
Det registreres 223 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere.
Årets familieforestilling var et gjensyn med ”Juleskurken”, med proffer og lokale talenter.

2011
Mange nasjonale og internasjonale artister er innom Lillestrøm kultursenter dette året og mange opplever utsolgte hus, ekstraforestillinger og stormende jubel. Det lokale kulturliv bruker Lillestrøm kultursenter i stort omfang og næringslivet er igjen litt på offensiven med kjøp billettpakker og sosiale arrangementer. Rundt Samfundet er det fortsatt spor etter graving og entreprenører, men driften går bedre. Lillestrøm kultursenter lanserer ny og forbedret hjemmeside og salget av billetter via hjemmesiden når nye høyder. Det utvikles også et halvårsprogram i A5-format som sendes til 50 000 husstander på Romerike. Dette gir umiddelbar effekt på salg av billetter.
Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm Kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres.
Det registreres 223 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som i fjor humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling ”Reisen til Julestjernen”, i et svært godt samarbeid med Skedsmo Amatørteater.

2012
Aldri har man opplevd flere utsolgte hus. Aldri har man solgt så mange billetter. Vårt halvårsprogram i A5-format som sendes til 70 000 husstander på Romerike er en viktig bidragsyter i så måte. Igjen er det TV-produksjoner på Lillestrøm Kultursenter, med ”Asbjørn Brekke Show” som den store produksjonen. Stiftelsen deltar aktivt i arbeidet med å utvikle det såkalte ”Kulturkvartalet” – basert på mulighetsstudien som ble utarbeidet av Skedsmo kommune i 2011. Videre settes det i gang et arbeid med å utvikle et eget ”Spel” for Lillestrøm, basert på Lillestrøms korte men begivenhetsrike historie.
Stiftelsen har nå 16 fast ansatte som alle deltar i driften av Lillestrøm kultursenter og Samfundet. I tillegg er mange tilknyttet stiftelsen på timebasis. Totalt 18,5 årsverk utføres.
Det registreres 227 000 brukere av Lillestrøm Kultursenter i løpet av året. Årets juleshow er som i fjor humorbaserte show, med flere av landets ledende komikere. Årets familieforestilling ”Scrooge – Et Juleeventyr”, i et svært godt samarbeid med Skedsmo Amatørteater.

Bori
Creaturene
Romerike
Sparebanken
Lillestrombanken
Meny Lukk